Se Co Ngyoi Can Anh (Nguyen Hong Thuan) - Huong Tram & Cao Thai Son

Sẽ Có Người Cần Anh (Nguyen Hong Thuan) - Hương Tràm & Cao Thái Sơn