Mua Rung (Huynh Anh) - Le Quyen

Mưa Rừng (Huynh Anh) - Lệ Quyên