Chieu Mua Ha Noi (Nguyen Tien) - Ho Quynh Huong

Chiều Mưa Hà Nội (Nguyen Tien) - Hồ Quỳnh Hương