Tiec Thuong (Khuyet Danh) - Ngoc Lan

Tiếc Thương (Khuyet Danh) - Ngọc Lan