Ru Loi Hu Khong (Vu Thu Nguyen) - Quynh Lan

Ru Lời Hư Không (Vũ Thư Nguyên) - Quỳnh Lan