Mot Dai Kho Mot Toi (Phu Quang) - Ngoc Anh

Một Dại Khờ Một Tôi (Phu Quang) - Ngọc Anh