LK Phien Da Sau & Vet Thuong Soi Da (Dieu Huong & Vinh Dien) - Dinh Bao & The Son

LK Phiến Đá Sầu & Vết Thương Sỏi Đá (Dieu Huong & Vinh Dien) - Đình Bảo & Thế Sơn