Con Trong Ky Niem (Thai Thinh) - Le Quyen

Còn Trong Kỷ Niệm (Thai Thinh) - Lệ Quyên