Chu Nhat Buon (Loi Viet: Pham Duy) - Khanh Ly

Chủ Nhật Buồn (Loi Viet: Pham Duy) - Khánh Ly