Toc Roi (Tho: Pham Lang - Nhac: Nguyen Tam Han) - Huong Giang

Tóc Rối (Tho: Pham Lang - Nhac: Nguyen Tam Han) - Hương Giang