Thien Than Bong Toi (Truc Ho) - Diem Lien, Y Phuong & Hop Ca Asia

Thiên Thần Bóng Tối (Truc Ho) - Diễm Liên, Y Phương & Hợp Ca Asia