Niem Rieng (Phan The Huy) - Huu Thanh

Niềm Riêng (Phan Thế Huy) - Hữu Thanh