Neu Co Yeu Toi (Nguyen Duy Duc) - Khanh Ly

Nếu Có Yêu Tôi (Nguyen Duy Duc) - Khánh Ly