Mau Mat Em (Nguyen Tam Han) ( Jazz) - Dieu Hien

Màu Mắt Em (Nguyễn Tâm Hàn) ( Jazz) - Diệu Hiền