Hu Ao (Ngoc Tu Anh) - Quang Dung

Hư Ảo (Ngoc Tu Anh) - Quang Dũng