Hoai Giac Mo Nguoi (Ho Trung Dung) - Ho Trung Dung

Hoài Giấc Mơ Người (Ho Trung Dung) - Hồ Trung Dũng