Giac Thu (Hoang Thanh Tam) - Dam Vinh Hung

Giấc Thu (Hoang Thanh Tam) - Đàm Vĩnh Hưng