Dong Le Kho (Dieu Huong) - Quang Dung

Dòng Lệ Khô (Dieu Huong) - Quang Dũng