Di Tim Ky Niem - Huy Khoi (melody)

Đi Tìm Kỷ Niệm - Huy Khôi (melody)