Dem Buon Pho Thi (Ngoc Son) - Che Linh

Đêm Buồn Phố Thị  (Ngoc Son) - Chế Linh