Bang Hoang (Phan The Huy) - Huong Giang

Bàng Hoàng (Phan Thế Huy) - Hương Giang