Yeu (Nhat Trung) - Luu Bich & Nguyen Hung

Yêu (Nhat Trung) - Lưu Bích & Nguyễn Hưng