Trai Tim Ran Vo (QUoc Hung) - Luong Tung Quang

Trái Tim Rạn Vỡ (QUoc Hung) - Lương Tùng Quang