O Noi Nao Em Con Nho (Ngo Thuy Mien) - Tran Thai Hoa

Ở Nơi Nào Em Còn Nhớ (Ngo Thuy Mien) - Trần Thái Hòa