Mat Nhau (Nguyen Nhat Huy) - Cam Ly

Mất Nhau (Nguyen Nhat Huy) - Cẩm Ly