Cho Dong (Tran Thien Thanh) - Dam Vinh Hung

Chờ Đông (Tran Thien Thanh) - Đàm Vĩnh Hưng