Chen Ruou Doi (Tho: DaLan Hoang - Nhac: Lynn Phuong) - Tam Thu

Chén Rượu Đời (Tho: DaLan Hoang - Nhac: Lynn Phuong) - Tâm Thư