Toi Di Tim Lai Mot Mua Xuan (Doan Nguyen) - Ho Hoang Yen

Tôi Đi Tìm Lại Một Mùa Xuân (Doan Nguyen) - Hồ Hoàng Yến