Lac Loi (Nguyen Ngoc Thach) - Thanh Truc

Lạc Lối (Nguyen Ngoc Thach) - Thanh Trúc