Dem Vo Dinh (Nhac: Nguyen Bich - Tho: Thanh An) - Quynh Lan

Đêm Vô Định (Nhac: Nguyen Bich - Tho: Thanh An) - Quỳnh Lan