Dau Co Mong Manh (Phan The Huy) - tieng hat Bien Va Toi

Dẫu Có Mong Manh (Phan The Huy) - tiếng hát Biển Và Tôi