Bang Hoang (Phan The Huy) - tieng hat Bien Va Toi

Bàng Hoàng (Phan The Huy) - tiếng hát Biển Và Tôi