Thien Than Mu Do (Y Van) - Hung Cuong

Thiên Thần Mũ Đỏ (Y Van) - Hùng Cường