Nhu May Mua Thu (Le Van Tu) - Nguyen Thao

Như Mây Mùa Thu (Le Van Tu) - Nguyên Thảo