Dem Vang Anh (Nhac Ngoai - Loi Viet: Le Xuan Truong) - Luu Bich

Đêm Vắng Anh (Nhac Ngoai - Loi Viet: Le Xuan Truong) - Lưu Bích