Bac Gio (Dinh Thien Huong) - Ly Dieu Linh

Bạc Gió (Dinh Thien Huong) - Lý Diệu Linh