Tango Di Vang & Tango Tím - My Huyen & Thuy Huong

Tango Dĩ Vãng & Tango Tím -  Mỹ Huyền & Thùy Hương