Ta Van Yeu Nguoi - Nguyen Khang, Don Ho & Nguyen Khuong

Ta Vẫn Yêu Người - Nguyên Khang, Don Hồ & Nguyên Khương