Que Huong Tuoi Tho Toi (Tu Huy) - My Tam

Quê Hương Tuổi Thơ Tôi (Tu Huy) - Mỹ Tâm