O Kia Doi Bong Dung Vui (Hoang Thi Tho) - Hop Ca Nu

Ô Kìa Đời Bỗng Dưng Vui (Hoang Thi Tho) - Hợp Ca Nữ