Ngai Ngung (Quoc Dung) - Nhu Quynh

Ngại Ngùng (Quoc Dung) - Như Quỳnh