Khuc Mong Long (Vinh Dien) - Quynh Lan

Khúc Mộng Lòng (Vinh Dien) - Quỳnh Lan