Khi Toi Chet Hay Dem Toi Ra Bien (Pham Dinh Chuong) - Dinh Ngoc

Khi Tôi Chết Hãy Đem Tôi Ra Biển (Pham Dinh Chuong) - Đinh Ngọc