Duoi Troi Di Vang (Dinh Tram Ca) - Thai Chau

Dưới Trời Dĩ Vãng (Dinh Tram Ca) - Thái Châu