Tinh Xua Gai Hue [Bai Khong Ten So 13] (Vu Thanh An) - Tuan Ngoc

Tình Xưa Gái Huế [Bài Không Tên Số 13] (Vu Thanh An) - Tuấn Ngọc