Tinh Co Nhu Khong (Tran Thien Thanh) - Anh Minh & Mai Le Huyen

Tình Có Như Không (Tran Thien Thanh) - Ánh Minh & Mai Lệ Huyền