Nhu Giot Suong Mai (Nguyen Bich) - Quynh Lan

Như Giọt Sương Mai (Nguyen Bich) - Quỳnh Lan