Giot Suong Tren Mi Mat (Thanh Tung) - Thanh Ha

Giọt Sương Trên Mí Mắt (Thanh Tung) - Thanh Hà