Ghet Anh Gian Anh (Tho: Suong Mai - Nhac: Nguyen Bich) - Quynh Lan

Ghét Anh Giận Anh (Tho: Suong Mai - Nhac: Nguyen Bich) - Quỳnh Lan