Gia Tu Quanh Hiu (Tho: Pham Anh Dung - Nhac: Nguyen Bich) - La Suong Suong & Vu Khanh

Giã Từ Quạnh Hiu (Tho: Pham Anh Dung - Nhac: Nguyen Bich) - La Sương Sương & Vũ Khanh